با کیفیت بالای ژنتیکی و تکنولوژیک توسط تولیدکنندگان بذر اروپایی عرضه می‌شود. استفاده از این بذر ضمانت یک بذر سالم، بازدهی بالا ،خلوص، فروش آسان و خاصیت جوانه زنی خوب است.

برای شناختن بهتر ارقام :

Maize In France

برای دانلود کاتاکوگ ها و دستورالعمل های فنی

ذرت دانه ا ی - بازدهیقانون که برای موفقیت باید پیگیری شوند

با کیفیت بالای ژنتیکی و تکنولوژیک توسط تولیدکنندگان بذر اروپایی عرضه می‌شود. استفاده از این بذر ضمانت یک بذر سالم، بازدهی بالا ،خلوص، فروش آسان و خاصیت جوانه زنی خوب است.

برای شناختن بهتر ارقام :

Maize In France

برای دانلود کاتاکوگ ها و دستورالعمل های فنی

ذرت علوفه ای - بازدهیقانون که برای موفقیت باید پیگیری شوند

با کیفیت بالای ژنتیکی و تکنولوژیک توسط تولیدکنندگان بذر اروپایی عرضه می‌شود. استفاده از این بذر ضمانت یک بذر سالم، بازدهی بالا ،خلوص، فروش آسان و خاصیت جوانه زنی خوب است.

برای شناختن بهتر ارقام :

Maize In France

برای دانلود کاتاکوگ ها و دستورالعمل های فنی

ذرت علوفه ای - بازدهیقانون که برای موفقیت باید پیگیری شوند

اشتراک خبرنامه

FNPSMS

23 – 25 avenue de Neuilly
75116 PARIS
Tél : + 33 (0) 1 47 23 48 32
Fax : + 33 (0) 1 40 70 93 44

Maiz’Europ

اشتراک خبرنامه

FNPSMS

23 – 25 avenue de Neuilly
75116 PARIS
Tél : + 33 (0) 1 47 23 48 32
Fax : + 33 (0) 1 40 70 93 44

Maiz'Europ

مطبوعات

متن این سیت نمایاندگر نظر نویسنده است و اتحادیه اروپا مسئولیتی در قبال استفاده اطلاعات این سیت ندارد